Vídeo

Hyundai i30N Fastback (275hp) - 0-250 km/h acceleration

Hyundai i30N Fastback (275hp) - 0-250 km/h acceleration
Hyundai i30N Fastback (275hp) - 0-250 km/h acceleration